Group Members

We are looking for passionate new Postdocs, PhD students, Master students, and Undergraduate students to join the team (see openings) !

Zhenzhong Zeng(曾振中)

Associate professor, started Sep 2019
email: zengzz@sustech.edu.cn

Dashan Wang(王大山)

Postdoc, started Jan 2020
email: wangds6@sustech.edu.cn

Rongrong Xu(徐荣嵘)

Postdoc, started Apr 2020
email: xurr@sustech.edu.cn

Yu Feng(冯禹)

Visiting Phd Student, started Sep 2018
email: fengyu272@163.com

He Chen(陈鹤)

Visiting Phd Student, started Sep 2018
email: 11849584@mail.sustech.edu.cn

Xinyue He(何心悦)

Phd Student, started Sep 2019
email: 11959003@mail.sustech.edu.cn

Jie Wu(武婕)

Phd Student, started Sep 2020
email: wuj6@mail.sustech.edu.cn

Junyu Zou(邹俊宇)

Research Assistant, started Sep 2019
email: wuj6@mail.sustech.edu.cn

Winxin Fan(范文新)

Research Assistant, started Oct 2019
email: fanwx@mail.sustech.edu.cn

Xin Jiang(江鑫)

Research Assistant, started Jul 2020
email: jiangxiaobaix@outlook.com

Ziyu Lin(林子裕)

Visiting Master Student, started Sep 2018
email: linzy63@mail2.sysu.edu.cn

Lihong Zhou(周俐宏)

Master Student, started Sep 2019
email: 11930298@mail.sustech.edu.cn

Binbin Zeng(曾斌斌)

Secretary, started Sep 2019
email: zengbb@mail.sustech.edu.cn

Shijie Hu(胡世杰)

Undergraduate, started Sep 2017
email: 11710707@mail.sustech.edu.cn

Shijing Liang(梁时婧)

Undergraduate, started Sep 2017
email: 111712638@mail.sustech.edu.cn

Yi Liu(刘怡)

Undergraduate, started Sep 2018
email: 11810634@mail.sustech.edu.cn

This could be you !

See openings for more info
email: zengbb@mail.sustech.edu.cn

Former visitors, BSc/ MSc students

Visitors

Jin Wu

Yingyi Zhao

Shengbiao Wu

Jing Wang

Zhengbing Yan

Zhengfei Guo

Haoming Zhuang

Zi Wang

Yiling Cai

Master students

None

Bachelor Students

None